ដើម្បីសុខភាពល្អរស់បានយូរ ចំណាយពេល៥នាទី អានអត្ថបទនេះឱ្យចប់ អ្នកនិងមានសុខភាពល្អ!

0
70
views

ចំណាយពេល៥នាទីក្នុងការអានដើម្បីសុខភាពអ្នក

1. រាល់អាហារដែលអ្នកទទួលទានបន្ទាប់ពីម៉ោង 8យប់ទៅជារៀងរាល់ថ្ងៃ គឺមានជាតិពុលដល់រាងកាយ។

2. ប្រសិនបើអ្នកអាចអនុវត្តដោយការពិសារទឹករយៈពេល ៣ខែនោះ ស្បែក, រាងកាយ នឹងសេរីរាង្គ ចាប់ផ្តើមមានដំណើរការល្អប្រសើរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

3. តើអ្នកដឹងទេថា អាហារពេលព្រឹកជាអាហារសំខាន់បំផុត សំរាប់អ្នក? ប្រសិនបើអ្នករំលងអាហារពេលណាមួយ ក៏មិនគួររំលងអាហារពេលព្រឹកនោះទេ ។

4. តើអ្នកដឹងទេថា សាច់ក្រហម គឺមានគ្រោះថ្នាក់សំរាប់សុខភាព ។

5. តើអ្នកដឹងទេថា មនុស្សតែងតែញញឹមគឺរស់បានយូរជាង, ក្មេងជាង, មានសុខភាពល្អជាង អ្នកដែលមិនសូវញញឹម ឬ មិនញញឹម ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

6. អ្នកអាចប្រើផលិតផលសំរាប់រាងកាយរបស់អ្នកដែលមានតម្លៃថ្លៃ ហើយថែរក្សារាងកាយ អ្នកបានយ៉ាងល្អ ប៉ុន្តែអ្នកមិនដែលដឹងទេថា ទឹកឃ្មុំ + ផ្លែចេក ដែលអាចធ្វើអោយស្បែករបស់អ្នកភ្លឺរលោងមើលទៅស្អាត នឹងធ្វើអោយក្មេងជាងវ័យ អ្នកដទៃនឹងសួរ «តើឯងប្រើផលិតផលអ្វី បានភ្លឺរលោង បែបនេះ ?» ។

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here