ផ្ដើមពីយុវជន២នាក់ មាន ដាវ ជា ប់ខ្លួន ស មត្ថ កិច្ចឃើញ រត់ចូលបន្ទ ប់ជួ ល សមត្ថកិច្ចទៅដល់ ឃា ត់បានដល់ទៅ៩នាក់ កំពុង ប្រើប្រា ស់គ្រឿ ងញៀ ន

0
185
views

ផ្ដើមពីយុវជ ន២នាក់ មាន ដាវ ជា ប់ខ្លួន ស មត្ថ កិច្ចឃើញ រ ត់ ចូលបន្ទប់ជួ ល ស មត្ថកិ ច្ចទៅ ដល់ ឃា ត់បានដ ល់ទៅ ៩នាក់ កំពុ ងប្រើប្រា ស់គ្រឿ ងញៀ ន ក្រសោ បមកទាំង អស់ ជាមួយដា វសាម៉ូរៃ ០១ដើម,

ថ្នាំញៀ ន ១៦កញ្ចប់, និងសម្ភារ ពា ក់ព័ ន្ធគ្រឿ ងញៀ នមួ យចំ នួនទៀត កាលពី វេលា ម៉ោ ងជាង ០៣ទាប ភ្លឺ ឈា នចូលថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅចំណុចផ្លូវអ ត់ លេខមួយកន្លែងផ្លូវលំ (ម្តុំផ្សាររ ន្ទះ

បា ញ់) ភូមិ១៦ សង្កា ត់ទ ន្លេបា សា ក់ ខណ្ឌចំកា រមន រាជធានីភ្នំពេញ។