ថោកម្ចា ស់ ឡា ន ភ្នំពេញ 2BG 0716 ចាក់សាំ​​​ ងមិ ន អោយលុ យគេជិះរត់ បើមិនមក ទូទា ត់ ថ្លៃសាំ ងទេរឿង ធំ ហើយ…(មានវីដេអូ)

0
70
views

យោងតាមគណនី Bun Leng បានសរសេរថា៖អា ថោ ក ម្ចាស់ឡា ន ភ្នំពេញ 2BG 0716 ប្រញ៉ា ប់ ទៅ ទូទា ត់ថ្លៃសាំ ងឲ្យម្ចា ស់ ម៉ូតូ កង់ បី ដែល គ្នា ខំ ទិញសាំ ង យ ក ទៅឲ្យទាំ ង យ ប់ ជាបន្ទា ន់ ដើម្បី កុំឲ្យ មា នរឿង ធំ ។

បើក បរ ទាំ ងខ្លួ នស្រ វឹង ហើយ បោ កប្រា ស់ គេ ទៀត ទោ ស ហែ ង ឌុ បពីរ ជា ន់ ។

បញ្ជាក់៖ សូមប្អូ​ន ម្ចា ស់ ម៉ូ តូ ក ង់បី មក ដា ក់ពា ក្យប ណ្ដឹង នៅ អធិ កា រដ្ឋា ន នគរ បា លស្រុ ក ឯកភ្នំ ឬ ស្នង ការ ដ្ឋា ន ន គរ បាល ខេត្ត បា ត់ដំ បង ដើម្បី ស ម្ថ កិច្ចចា ត់ កា រឲ្យប្អូ ន ។